Regulamin konkursu „Kulodromowa łamigłówka” Ziuu.pl

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu Ziuu.pl: EDU ART PLUS, ul. Częstochowska 163, 42-244 Jaskrów , NIP: 6272334480

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KulodromyZiuu (zwanej dalej „Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania umieszczone w poście konkursowym na Fanpage’u. Odpowiedzi należy umieścić w komentarzu pod postem.

6. Konkurs trwa od 25.05.2019 r., od godz. 23.59, do 29.05.2019 r. do godziny 23.59. W przypadku braku pojawienia się jednej pary poprawnych odpowiedzi do tego czasu, konkurs zostanie automatycznie przedłużony o 24 godziny.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.05.2019 r. lub –  w przypadku przedłużenia konkursu – 31. 05.2019 r. za pośrednictwem FanPage’a.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu w komentarzu pod postem odpowiedzi na dwa pytania dotyczące trasy szklanej kulki w widocznym na zdjęciu w poście labiryncie z klocków Cuboro (obie odpowiedzi w jednym komentarzu):

  1. Z ilu klocków (wszystkie klocki to sześciany 5 x 5 x 5 cm) zbudowana jest widoczna na zdjęciu konstrukcja?
  2. Ile czasu – z dokładnością do decysekundy, czyli jednej dziesiątej sekundy (np. 1,1 sek.) – zajmie kulce pokonanie trasy z góry na dół – od momentu wlotu do pierwszego otworu do wylotu ostatnim?


10. Jedna osoba może odpowiedzieć na pytania tylko jeden raz.

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

12. Pracownicy firmy Organizatora sprawdzą, kto jako pierwszy udzielił wymaganych poprawnych odpowiedzi i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

13. Udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi nie zapewnia zwycięstwa w konkursie.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz gry logicznej Tricky Ways Fasal.

12. Nagrodę można odebrać osobiście w Warszawie (miejsce do uzgodnienia) lub może zostać przesłana kurierem.

13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 10.06.2019 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. twojpomocnikonline.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.